چسب مگس غیر سمی ترمینکس

40,000 تومان

موجودی: موجود

چسب مگس غیر سمی ترمینکس

ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ روش جهت ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﮕﺲ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﮔﺎز و ﺑﺨﺎر و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ استفاده از این چسب ها میباشد.این روش ﺑﺪون اﯾﺠﺎد آﻟﺮژى و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﻰمیباشد باید ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده چسب را در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم نگهداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.چسب را در ﯾﮏ دﺳﺖ و ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ را در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﺑﻨــﺪ ﻗﺮﻣــﺰ را آهسته و ﺑــﻪ آراﻣــﻰ ﺑﯿــﺮون ﮐﺸــﯿﺪه، ﻣﺮاﻗــﺐ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﻧــﻮار ﭘــﺎره ﻧﺸــﻮد. ﺗﯿــﻮب را در جهت ﻋﮑﺲ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮار ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﻧﻮار را ﺑﺎ ﭘﻮﻧﺰ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در روى ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ آوﯾﺰان ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﭘﺲ از ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن ﻣﮕﺲ ها و ﭘﺮ ﺷﺪن ﻧﻮار، آن را دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ. ﭼﻨﺎن ﭼﻪ دﺳﺖ و ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﭼﺴﺐ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ با آب ﮔﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.چسب مگس ترمینکس

 

 

بدون ایجاد آلرژی و حساسیت در محیط زندگی

برای مبارزه با مگس ها بدون استفاده از سموم کشاورزی

استفاده از این محصول بسیار ساده است. ابتدا باید نوار قرمز رنگ بالای محصول را به آرامی بیرون بکشید و سپس با پونز محصول را در محیط زندگی آویزان کنید.
این محصول با تولید بو مگس های درون خانه را به سمت خود میکشند و مگس ها بر روی آن گیر میکنند.
این محصول 4 عدد تله رولی در یک کارتن کوچک است
بسته بندی: 1 کارتن 4 عددی

دیدگاه

هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

افزودن دیدگاه برای “چسب مگس غیر سمی ترمینکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.