organic pharmacy

 

 

کشاورزی سالم و پایدار در سایه پرهیز از مصرف بی رویه سموم و کود های شیمیایی خطر ناک

و رنگارنگ که ده ها سال منابع آب و خاک ما را آلوده میکند و هر روز سمی تر از روز قبل

موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی میشود .