کود اورمیک بیوزر

 • عناصر ریزمغذی (آهن، روی، منگنز و منیزیم)

 • ترکیبات هیومیکی

 • ترکیبات ماکرو (فسفات P2O5 و پتاس K2O) و گوگرد SO3

 

 

مقدار مصرف   50-100 کیلوگرم در هکتار

 

مزایای اورمیک بیوزر

 • رسانش هدفمند اوره
 • تغذیه گیاه به عناصر میکرو و ماکرو
 • جلوگیری از تخریب اوره به ویژه در شرایط آفتاب و گرما
 • جلوگیری از تخریب ساختمان خاک ناشی از اثرات کود اوره
 • حاصلخیزی خاک به سبب ترکیبات قوی هیومیکی
 • توسعه ریشه و افزایش کارایی جذب عناصر
 • افزایش همزمان مقاومت به شوری و خشکی
 • مناسب برای کلیه محصولات زراعی و باغی بویژه برای گندم و نخود دیم
 • کاهش مصرف کود به دلیل استفاده بهینه از ترکیبات مغذی