مایع زدا : پاک و خنثی کننده تجهیزات سم پاشی از سموم علف کش

 

 

      برای جلوگیری از خسارت ناشی از تاثیر باقیمانده سموم علف کش  در تجهیزات سمپاش ها ،

مایع پاک و خنثی کنند زدا بسیار مفید و در دسترس میباشد .