دیازینون ،مالاتیون ،کنفیدور

 

داروخانه کشاورزی ارگانیک  (( دوست مزرعه))

برای کلیه سموم خطرناک و کشنده مورد استفاده در کشاورزی  جایگزین مناسب و سازگار با محیط زیست

دارد .

هدف از کشاورزی تامین غذای سالم است.

و احاد مردم برای زندگی سالم غذا می خورند و آب می نوشند و بخاطر زنده بودن تنفس می کنند و نفس می کشند .

ایا از عوارض گونه گونه این سموم خطرناک راه نجاتی نیست

و به اجبار تحت سمپاشی بی رویه باغداران باید از محصولات سرطان زا

برای خود و خانواده خود استفاده کنند ؟

دوست مزرعه همیشه از کشاورزان، باغداران  و کلیه علاقمند به کشت و کار   ، تقاضا دارد؛

با دانش و آگاهی به عوارض سمومی که استفاده می کنند اقدام به خرید و استفاده ازین مواد شیمیایی پرخطر و ماندگار نمایند  سمومی که  محیط زیست را تخریب و نابود کننده اکوسیستم های طبیعی  و الوده کننده منابع اب و خاک ما هستند.