مالچ در کشاورزی ارگانیک

ماندگاری ماده شیمیایی علفکش ها در خاک مزارع و یا نفوذ انها براثر

ابیاری و باران به سفره های آب زیر زمینی موجب بیماری های مختلف میشود .

بعنوان مثال سردرآوردن گلایفوسیت در شیر مادران موجب شده که کشاورزی ارگانیک بدنبال راه حلی برای کاهش استفاده از ترکیبات شیمیایی خطرناک برای کنترل علف های هرز کرده ، ولیکن تا به امروز جایگزین موثر و مناسبی برای ان به بازار عرضه نشده است .

 

 

اما یکی از راه کار هایی که از دیر باز در کشاورزی بومی و سنتی بسیاری از مناطق جهان وجود داشت .

پوشاندن سطح خاک کشاورزی با کاه و کلش و پوست درخت و اره خاک و چیز های شبیه اینها بود .

 

 

امروزه به جای آن از پوشش های پلاستیکی متنوعی با عرض و قطر های متفاوت استفاده می کنند

در پیرامون درختان میوه و در امتداد خط کاشت بدر و نهال سبزی و صیفی از انها استفاده می شود

که هم موجب جلوگیری از هدر رفتن آب زراعی و هم موجب جلوگیری از رویش علف های هرز می شوند.